Caraffova väznica

V Caraffovej väznici v Prešove, v budove s vyše päťstoročnou históriou, po rekonštrukcii sídli od marca 2012 nová mestská galéria. Galéria v Caraffovej väznici patrí pod správu Parku kultúry a oddychu. Galéria chce vytvoriť priestor najmä mladým profesionálom.


Návštevníkom chce predstaviť nové trendy v rôznych druhoch vizuálneho umenia – od malieb, grafík, cez fotografiu, plagáty, audio-vizuálne inštalácie, až po svetelný dizajn alebo architektonické návrhy. Okrem výstav galéria ponúka svoje priestory, aj na iné sprievodné aktivity – semináre, prednášky, workshopy, uvádzanie kníh do života, komorné koncerty, rauty. Po dokončení interiéru sa plánuje v galérii zaviesť stála expozícia opálu a solivarskej čipky, jedinečných fenoménov, ktoré patria k regiónu Šariš. Historickým centrom Šariša bolo práve mesto Prešov. From March 2012, following its reconstruction, Caraffa Prison in Prešov, a building with more than five hundred years of history, became the home of a new city gallery. The Gallery in Caraffa Prison is administered by the Park of Culture and Recreation in Prešov. The gallery intends to create a space for young professionals in particular. It seeks to show visitors new trends in different kinds of visual art, from paintings and prints, photography, posters, audio-visual installations through to light and architecture design. As well as exhibitions, the gallery provides a venue for other accompanying activities such as seminars, lectures, workshops, book launches, chamber concerts and receptions. After the completion of the interior, the gallery is planning to create a permanent exhibition of opal and Solivar lace, unique phenomena belonging to the Šariš region. The city of Prešov was the historical centre of the Šariš region.

O Nás

Poslanie

Vážení priatelia, srdečne vás pozývame do novej mestskej galérie, ktorá vytvára priestor na vzájomné stretnutie sa ľudí, pre ktorých je tvorivosť podstatnou súčasťou ich života. Tvorivý potenciál je v každom z nás. Ak je človek otvorený prijímaniu nových podnetov, môže to kultivovať nielen jeho samotného, ale aj prostredie, v ktorom žije.

Svet okolo nás je v neustálom pohybe, a taký je aj život človeka. Zachytiť tento pohyb, pustiť sa do zápasu o podobu a tvar doby, toho neustále unikajúceho, premenlivého pohybu môže prekvapovať nielen samotných tvorcov, ale aj ich divákov. Program galérie možno zhrnúť do nasledovných bodov:
1/ Mladí profesionáli – nové trendy, 2/ Kontexty vizuálnych umení, 3/ Konfrontácie

1/
Galéria chce vytvoriť priestor najmä mladým profesionálom a cez nich predstaviť najnovšie trendy vo vizuálnom umení – v maľbe, grafike, fotografii, audio-vizuálnych inštaláciách, svetelnom dizajne alebo architektonických návrhoch. Mladí tvorcovia ešte nemajú vyhranené výtvarné koncepcie a pri hľadaní svojho umeleckého jazyka kráčajú po nevyšliapaných cestách. Tvorba mladých profesionálov môže byť tou povestnou šťukou, ktorá rozhýbe stojace vody každého rybníka. Galéria však chce osloviť široké spektrum návštevníkov, a preto v jej priestoroch majú svoje miesto aj renomovaní umelci, v ktorých tvorbe sa odrážajú rôzne výtvarné koncepcie. Vzájomné stretnutia, mladších i tých zrelších tvorcov, môžu priniesť zaujímavé medzigeneračné dialógy. Prízemie galérie, je sporadicky otvorené, aj tvorbe tých najmenších „umelcov“. Galéria si tak chce vychovávať svojho budúceho návštevníka alebo tvorivého umelca.

2/ Dnes nie je zvláštnosťou, ak v jednej galérii je výstava malieb a zároveň, v druhej miestnosti, napríklad audio-vizuálna inštalácia. Taktiež nie je nezvyčajné, ak jeden tvorca svoju výpoveď stvárni ako maľbu, fotografiu alebo inštaláciu. Jednotlivé druhy umenia vzájomne na seba vplývajú, vstupujú do kontextu. Objavovať tieto kontexty môže byť inšpiratívne nielen pre samotných tvorcov, ale aj pre ich publikum.

3/ Galéria v Caraffovej väznici, okrem toho, že vytvára priestor domácim umelcom, chce verejnosti predstaviť aj tvorbu umelcov z iných regiónov Slovenska, ale aj zahraničia. Vzájomná konfrontácia tvorby prešovských a mimo prešovských tvorcov je soľou na prekonávanie vlastných stereotypov myslenia i tvorenia.

Vážení priatelia, pozývame vás do Galérie v Caraffovej väznici, ktorá chce byť inšpiratívna pre každého, kto je otvorený prijímaniu nových podnetov obohacujúcich náš život.

Vlado Šmihula

História

História
Budova Caraffovej väznice je národnou kultúrnou pamiatkou. Po jej rekonštrukcii na galériu, priťahuje nielen záujemcov o výtvarné umenie, ale aj milovníkov histórie. Svoje meno dostala po generálovi Antoniovi Caraffovi, ktorý sa podpísal pod jednu z najkrvavejších kapitol v histórii mesta, známej ako Prešovské jatky. Roku 1687 dal v Prešove popraviť 24 uhorských mešťanov a šľachticov obvinených z údajného sprisahania proti cisárovi Leopoldovi I.

Caraffova väznica bola postavená začiatkom 16. storočia na parcele, ktorú mesto kúpilo od maliara Petra Molera. V prednej časti tejto parcely, mesto zrekonštruovalo maliarov dom na novú mestskú vináreň. Dnes v tejto budove sídli radnica. Caraffova väznica bola postavená v tom čase, v zadnej časti stredovekej parcely, ako skladisko pre potreby vinárne. Počas svojej vyše päťstoročnej histórie budova plnila rôzne funkcie. Archívne pramene uvádzajú, že v budove bola aj úschovňa mestských mier a váh, neskôr zbrojnica. Z roku 1864 sa zachoval návrh prestavby budovy na mestskú väznicu. Navrhnutých bolo päť ciel na prízemí. V miestnosti prístupnej len zhora, v tzv. bunkri, malo byť obecné väzenie, vedľa cela pre ženy a nasledovali tri ďalšie. Byt pre žalárnika bol navrhnutý na samom konci budovy z jej východnej strany. Podľa architektonicko – historického pamiatkového výskumu z roku 2007, ktorý uskutočnila PhDr. Darina Petranská, sa však niektoré navrhované stavebné úpravy nepotvrdili napr. vytvorenie vstupu do tzv. bunkra. Z dobových fotografií na prelome 19. a 20. storočia budova slúžila aj obchodníkom, ktorých malé obchodíky sú pričlenené k jej múrom na Floriánovej ulici. Začiatkom 20.storočia sa v budove uchovával mestský archívny materiál. V roku 1930 bola postavená nová administratívna budova medzi hlavnou budovou radnice a Caraffovou väznicou. Z roku 1955 je známy projekt úpravy Caraffovej väznice na mestský archív. Po realizácii úpravy bolo poschodie budovy pričlenené k radnici ako mestský archív a registratúra. Roku 2007 bol objekt vyprázdnený. Na základe iniciatívy prešovského primátora JUDr. Pavla Hagyaryho sa uskutočnila rekonštrukcia budovy, od novembra 2010 až do februára 2012, pre potreby jej nového funkčného využitia. Rekonštrukcia sa uskutočnila s finančnou pomocou európskych fondov a štátneho rozpočtu SR.1. marca 2012 sa konala slávnostná kolaudácia spojená s vernisážou výstavy grafík a malieb akademického maliara Petra Kocáka pod názvom Kocákové metamorfózy.

Podľa PhDr.Dariny Petranskej, architektonicko-historický výskum z roku 2007 priniesol niektoré objavy, ktoré však vyvolávajú ďalšie otázniky. V miestnosti, v najvýchodnejšej časti budovy, ktorá susedí s radnicou, našli sa vývojovo staršie architektonické nálezy, ktoré nastoľujú hypotézu, že tu stál dom – vežového typu, ktorý do seba včlenila budova Caraffovej väznice. Objavená strieľňa v podkroví tejto časti domu len potvrdzuje domnienku o staršej vývojovej fáze. Z ďalších historicky hodnotných detailov sa našla v podkroví tejto časti domu čierna kuchyňa – priestor bez okien s otvoreným ohniskom zakončený priamo komínom. Tieto objavy, však nie sú prístupné verejnosti. Verejnosť, ale môže obdivovať historicky cenné ostenia okien (obloženia stien okolo okien) na prvom poschodí budovy. V interiéri je zachovaný portál z konca 16. storočia, ktorým sa v minulosti vchádzalo na poschodie schodiskom pripojeným k múru z Jarkovej ulice. Najpozoruhodnejší pre milovníkov záhad je však tzv. bunker, miestnosť bez okien a dverí, ktorá je prístupná z nadhľadu na prvom poschodí. V tomto bunkri možno uvidieť drevený rebrík a štyri drevené prične, zachoval sa aj fragment záchodovej misy. Predpokladá sa, že to bol priestor pripravený na úkryt počas druhej svetovej vojny. Mnohí návštevníci si kladú aj otázku, či budova naozaj slúžila ako väzenie počas Caraffových jatiek. Názory historikov sa rôznia – niektorí tvrdia, že v budove väzenie počas Caraffových jatiek nikdy nebolo, iní túto možnosť pripúšťajú. V archívnych materiáloch sa nenašlo svedectvo o tom, že v tejto budove, počas Caraffovho mimoriadneho súdu v Prešove, bola väznica. Väznice boli v tom čase v baštách, ktoré tvorili súčasť opevnenia mesta. Je však veľmi pravdepodobné, že pri veľkom počte zatknutých v čase mimoriadneho súdu, približne sto osôb, niektorí boli väznení aj v tejto budove. Zmučení tu prečkali noc a ráno ich vyvliekli pred radnicu, kde si vypočuli rozsudok, potom ich viedli hore mestom na popravisko, ktoré bolo pred budovou evanjelického kolégia, na mieste, kde dnes stojí súsošie Immaculaty.

Historik rozpráva o tom, čo sa stalo, spisovateľ o tom, čo by sa mohlo stať – takto definuje rozdiel medzi prácou historika a spisovateľa starogrécky mysliteľ Aristoteles. Dlhé desaťročia pôsobila Caraffova väznica na okoloidúcich záhadným dojmom. Jej hrubé múry spoľahlivo strážili jej tajomstvá. Od marca je Caraffova väznica prístupná verejnosti. Najnovší pamiatkový výskum však odhalil len jej nové tajomstvá. Aby sme dokázali vyrozprávať jej pravdivý príbeh, bude potrebné ešte veľa doplňujúcich faktov z archívnych výskumov.

Vlado Šmihula

Napísali o nas...

Minister kultúry SR Daniel Krajcer: „Nápad spojenia národnej kultúrnej pamiatky s galériou považujem za úžasný!“

Pomsta Caraffovi

Včera popoludní o 15. h sa uskutočnila slávnostná kolaudácia zrekonštruovanej Carafovej väznice. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky sa začala 12. novembra 2010 a stavebné práce spoločnosť ROPO.SK dokončila v novembri. Mestu Prešov sa podarilo získať z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu SR 414 300 €. Dvojpodlažný objekt z rokov 1504 – 1509 bude slúžiť ako mestská galéria. Včerajšia slávnostná kolaudácia bola spojená aj s vernisážou výstavy akademického maliara Petra Kocáka s názvom Kocákove metamorfózy. Caraffova väznica, spájaná s udalosťami tzv. Caraffovho krvavého súdu v roku 1687, ktorý dal popraviť 24 mešťanov, bude sprístupnená širokej verejnosti od 15. marca 2012.

• Umenie namiesto krvi...

„Je skvelé, že začíname novú etapu umenia v Prešove. Je to malá pomsta generálovi Antoniovi Caraffovi, ktorý sa krvavými udalosťami zapísal do dejín mesta. My prinášame do tohto objektu namiesto krvi umenie,“ povedal v krátkom príhovore primátor Pavel Hagyari a nakoniec dodal, že Caraffova väznica bude lákadlom pre turistov, pretože do jej priestorov ešte pribudne výstava opálu, soli a soľnobanskej čipky – teda to, čím sa Prešov preslávil v minulosti.

„Asi pred nikým neutajím, že oblasť obnovy pamiatok je mi veľmi blízka,“ začal minister kultúry SR Daniel Krajcer. „Kultúrne dedičstvo našich predkov sme povinní zachovať aj do budúcnosti. Nápad spojenia národnej kultúrnej pamiatky s galériou považujem za úžasný. Prešovu blahoželám, je to krásne! Stretáva sa tu taký zaujímavý paradox – väznica ľudskú bytosť spútava, galéria jej umožňuje rozlet. Dúfame, že v krátkom čase sa aj naša komisia prikloní k vášmu objektu...“

• Grafika dvoch svetov

Na prízemí Caraffovej väznice vystavuje Peter Kocák voľnú grafiku s témou – žena. Kurátorka výstavy Kocákove metamorfózy Janette Langová zdôraznila, že na výstave je v priamej konfrontácii grafika dvoch svetov, lebo návštevníci majú možnosť uvidieť aj techniku čínskej maľby a kaligrafie. „Pre laika sa môže zdať čínska maľba neznáma a stále rovnaká, no dosiahnuť v nej majstrovstvo je naozajstnou vedou. Práve toto majstrovstvo uchvátilo Kocáka do takej miery, že v ňom dosiahol titul majster počas svojho študijného pobytu v Číne. O kráse čínskeho papiera, tuša, či štetcov dokáže pútavo hovoriť aj celé hodiny,“ zhodnotila okrem iného kurátorka výstavy.

Akademický maliar Peter Kocák vyslovil, že má zvláštny pocit, lebo ešte nevystavoval čínsku maľbu a grafiku. „Je to moje hobby, ktoré robím denne popri mojej hlavnej činnosti – grafike. Pri tušovej maľbe a pri štetci musíte myslieť opačne. Skôr ide až o bezmyšlienkovitosť. To je osoh z tej Číny, do ktorej sa snažím chodiť čo najčastejšie..“

Andrej Petruš
Prešovský večerník, 2. marca 2012


POKRSTILI KNIHU, KTOREJ AUTORMI SÚ DETI

(aki) – Školáci z „Májovky“ majú za sebou krst v Caraffovej väznici. Do života uviedli knihu, ktorú napísali spolu so svojou učiteľkou Zdenkou Homolovou a CD, ktoré prerozprávali manželia Stražanovci.

Nápad stvoriť knihu detskou rečou skrsol v hlave učiteľky zo Základnej školy na ulici Májové námestie. „Mojím cieľom bolo motivovať deti k čítaniu, a tak sme spolu začali vpisovať príbehy z ich fantázie do veľkej prázdnej knihy a teraz, po troch rokoch sme sa ju rozhodli vydať,“ hovorí Zdenka Homolová, ktorej myšlienku podporila Re­gionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. „Syndikát podporuje mladých v čítaní a písaní a preto sme tieto detské dielka vydali ako nízkorozpočtovú knihu. No a aby nezapadli príbehy prachom, tak sme ich navrhli pustiť aj do éteru prešovského rádia,“ vysvetľuje Michal Frank, predseda regionálnej organizácie SSN v Prešove.

Stražanovci povedali áno

Z jednej hrubej knihy vydali tri knižôčky – Kronika malého žiačika, Triedny zverinec a Z kapsy žiaka. Práve rozprávky z tej poslednej môžete počuť každý deň o 18.15 v éteri rádia Prešov. „Keď za mnou Zdena prišla, zistili sme, že sa poznáme už dlhšie a celé sme to vymysleli za pár minút. Dala som tomu názov Prešovníček a skúsila som zavolať pani Stražanovej, či by s manželom nešli do tohto projektu. Povedali jednoznačné áno,“ hovorí jedna z iniciátorov projektu Janka Krajkovičová.

Sudičkami pri krste detských dielok boli spisovateľka Gabriela Futová, Julka Smolková a poslankyňa mestského zastupiteľstva Janette Langová. Pri krste CD stál Jozef Stražan, ktorý dielka narozprával so svojou manželkou. „Rozprávky pokladáme za kus práce tých detí. Venovali tomu veľa času a ich hlavičky museli pracovať naplno, aby niečo vymysleli a dali to na papier. Všetka česť a hold ľuďom, ktorí to vymysleli a decká v dobrom zmysle slova dohnali k tomu, že vznikol Prešovníček.“

Ani jednu z troch kníh na pultoch predajní nenájdete. Možno ich získať za dobrovoľný príspevok, vyzbieraná suma pôjde na dobrú vec. „Peniažky pôjdu pre združenie Deťom pre život, teda onkologicky chorým detičkám,“ vysvetlila učiteľka a autorka nápadu Zdenka Homolová.

Prešovský večerník 3.4.2012


Malí Prešovčania majú vlastné rozprávky na dobrú noc
Stražanovci prerozprávali diela detských autorov

(aki) - Deti zo Základnej školy na ulici Májové námestie sa stali autormi rozprávok, ktoré vysiela rádio Prešov ako Prešovníček. Vďaka štvrtákom majú malí Prešovčania vlastné rozprávky na dobrú noc.

Keď skrsol v hlave Zdenky Homolovej nápad, ešte netušila, že sa zrealizuje v takých rozmeroch. „Mojím cieľom bolo motivovať deti k čítaniu, a tak sme spolu začali vpisovať príbehy z ich fantázie do veľkej prázdnej knihy a teraz, po troch rokoch sme sa ju rozhodli vydať,“ hovorí učiteľka šikovných školákov. Nápad podporila Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. „Syndikát podporuje mladých v čítaní a písaní a preto sme tieto detské dielka vydali ako nízkorozpočtovú knihu. No a aby nezapadli príbehy prachom, tak sme ich navrhli pustiť aj do éteru prešovského rádia,“ vysvetľuje Michal Frank, predseda regionálnej organizácie SSN v Prešove.

Básničky aj rozprávky

Z jednej hrubej knihy vydali tri knižôčky – Kronika malého žiačika, Triedny zverinec a Z kapsy žiaka. Práve rozprávky z tej poslednej môžete počuť každý deň o 18.15 v éteri rádia Prešov. „Keď za mnou Zdena prišla, zistili sme, že sa poznáme už dlhšie a celé sme to vymysleli za pár minút. Dala som tomu názov Prešovníček a skúsila som zavolať pani Stražanovej, či by nešli do tohto projektu. S manželom povedali jednoznačné áno,“ hovorí jedna z iniciátorov projektu Janka Krajkovičová. Prácu detí ocenili aj samotní umelci, manželia Stražanovci: „Tie rozprávky pokladáme za kus práce tých detí. Venovali tomu veľa času a ich hlavičky museli pracovať naplno, aby niečo vymysleli a dali to na papier. Všetka česť a hold ľuďom, ktorí to vymysleli a decká v dobrom zmysle slova dohnali k tomu, že vznikol Prešovníček.“ Na začiatku nahrávania boli pocity zmiešané, potom to už išlo. „Niektoré slovné spojenia a témy sa mi spočiatku zdali čudné. Zdalo sa mi, že sa niekto snaží robiť modernú rozprávku, moderné príbehy a potom mi bolo povedané, že to robili deti. Hneď som mal k tomu iný prístup,“ hovorí Jozef Stražan. A čo hovoria na písanie samotné autorky? „Mne sa najviac páčilo, keď som písala o Kubkovi a Maťkovi, ktorí tancovali s vílou. Lepšie sa mi písala rozprávka, lebo som nemusela vymýšľať rýmy,“ hovorí štvrtáčka Lenka Lukáčová. Jej spolužiačka Dáška Batešková dala zasa prednosť básničke. „Ja som písala básničku o kuchárovi, ktorému tečie slinka na buchtičky. S rýmami mi pomáhala aj mamka a veľmi sa mi to páčilo.“

Za dobrovoľný príspevok

Ani jednu z troch kníh na pultoch predajní nenájdete. Knihu možno získať za dobrovoľný príspevok, vyzbieraná suma pôjde na dobrú vec. „Peniažky pôjdu pre združenie Deťom pre život, teda onkologicky chorým detičkám,“ vysvetlila učiteľka a autorka nápadu Zdenka Homolová. Verejnosti budú kniha a CD dostupné od zajtra v Caraffovej väznici, kde ich aj pokrstia.

Prešovský Večerník, 5.4.2012


„BRUTÁLNE DOBRÉ NÁPADY!“

Výstava plagátov v Caraffovej väznici

Zrekonštruovaná budova Caraffovej väznice od marca tohto roku slúži verejnosti ako nová mestská galéria. Pod správou Parku kultúry a oddychu galéria ponúka široké spektrum rôznych druhov vizuálneho umenia. Návštevníci už mali možnosť vidieť maľby a grafiky Petra Kocáka, vystriedali ich fotografie mladých prešovských fotografov Jana Štovku, manželov Mihalíkovcov a Antona Rettera, ktoré sú na prvom poschodí galérie a na jej prízemí, bola v utorok 24. júla 2012, inštalovaná výstava plagátov. Pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Košiciach, ktoré patrí pod Ministerstvo vnútra, oslovili mladých výtvarníkov, aby im pomohli v prevencii proti kriminalite mladých ľudí. Študenti zo stredných škôl úžitkového výtvarníctva z Bratislavy, Ružomberka a Košíc vytvorili niekoľko desiatok plagátov na tému Viete, čo robí vaše dieťa teraz? Študenti výtvarnou skratkou, symbolom adresovali svoje posolstvo nielen svojim rovesníkom, ale najmä dospelým. Víťazný plagát – Chlapec, ktorý sa naťahuje za cukríkom na špagáte sa už objavil na billboardoch po celom Slovensku. Plagát patrí medzi úžitkovú grafiku. Do dnešnej podoby sa rozvinul najmä vďaka zlepšeniu grafických a polygrafických techník. Vysokú umeleckú úroveň dosiahol v tvorbe francúzskeho maliara H. Toulousa-Lautreca, ale aj v tvorbe popredného secesného autora plagátov Alfonsa Muchu. V galérii v Caraffovej väznici majú možnosť vidieť návštevníci množstvo pozoruhodných nápadov a techník, ktorými sa zmocnili témy študenti stredných škôl úžitkového výtvarníctva. Výstava potrvá do konca augusta 2012.                 

Vlado Šmihula

Prešovský večerník, 25.7.2012


MAĽOVANÉ SVETLOM
Vernisáž fotografických zátiší v Galérii v Caraffovej väznici.

Po Štokholme, Berlíne, Budapešti, Moskve, Varšave, Sofii, aj Prešovčania si budú môcť pozrieť tvorbu vynikajúceho českého umeleckého fotografa Stanislava Tůmu. Vernisáž jeho fotografických zátiší bude v pondelok, 1.10. 2012 v Galérii v Caraffovej väznici.

Zátišie, portrét, krajina, architektúra, prírodné krásy patria medzi tradičné fotografické žánre. Tak ako film, vo svojich začiatkoch, bol pod silným vplyvom „svojho staršieho brata“ divadla, aj fotografia, vo svojich začiatkoch, pri hľadaní umeleckého jazyka, bola pod vplyvom „svojej staršej sestry“ maľby. Počas dvadsiateho storočia sa však vypracovala na samostatný umelecký odbor, s vlastným jazykom, vlastnými tvorivými problémami. Dnes už nikto nepochybuje o umeleckej hodnote fotografie. Fotografické výstavy sa konajú v múzeách a galériách po celom svete. Na fotografiách Stanislava Tůmu možno vidieť k akému umeleckému majstrovstvu sa fotografia dopracovala počas svojho vývoja v 20. storočí. Zátišia Stanislava Tůmu nás upútajú nielen mimoriadnym citom pre kompozíciu, ale najmä hrou svetla a tieňa, ktorá vytvára neobyčajnú atmosféru, pred ktorou stojíme v nemom úžase.

Stanislav Tůma (1950 – 2005) svoju profesionálnu kariéru začínal v roku 1969 ako fotograf divadla, hudby a architektúry. V 1980 sa odsťahoval do Švédska, neskôr do Holandska, domov sa vrátil na jar v roku 1990. Vystavoval v mnohých európskych galériách, vydával fotografické knihy, získal rad ocenení. Jeho diela sú v zbierkach mnohých európskych a svetových múzeí a galérií.

Výstava je súčasťou Dní českej kultúry 2012 a pripravilo ju České centrum v spolupráci s Galériou v Caraffovej väznici. Kurátorom výstavy je Richard Drury.

Vlado Šmihula
Prešovský Večerník, 28.9.2012


Fungujeme na dedičstve socializmu a chýbajúce štruktúry sa nedopĺňajú alebo len v malej miere.

Tento týždeň je bohatý na vernisáže. Konkrétne v Caraffovej väznici pribudnú dve nové výstavy. V pondelok tu sprístupnili výstavu fotografických zátiší vynikajúceho českého fotografa Stanislava Tůmu. Od zajtra máte jedinečnú možnosť vidieť práce predošlých ročníkov Mestských zásahov z Bratislavy, Prahy, Brna a Košíc. O čo konkrétne pôjde, nájdete v rozhovore s Ing. arch. Silviou Potkányovou z neziskovej organizácie Urbanika.

Galéria v Caraffovej väznici chce vytvoriť priestor najmä mladým profesionálom z rôznych druhov vizuálneho umenia od malieb, fotografií až po návrhy architektov. Vy ste si založili neziskovú organizáciu Urbanika, prečo?

Sme skupinka mladých ľudí z Prešova, pracovne pôsobiacich v oblasti architektúry, realít a mediálnej tvorby. Skrz hlbší záujem o našu profesiu, snahu o jej spropagovanie, občiansky aktivizmus a vôľu odovzdať spoločnosti svoje skúsenosti a kreativitu aj vo verejný prospech, dali sme sa dokopy a vytvorili neziskovú organizáciu, ktorou chceme tieto snahy a ciele napĺňať.

Mladí kráčajú novými cestami, aké sú najnovšie trendy v urbanistickej architektúre a čo z toho si chcete osvojiť vy?

Otázne je, čo je vôbec trendom v oblasti urbanizmu u nás? Riešenie verejných priestorov sa ocitlo na vedľajšej koľaji a výstavba sa zamerala najviac na komerčnú sféru. Fungujeme na dedičstve socializmu a chýbajúce štruktúry sa nedopĺňajú alebo len v malej miere. Čiastočne to zachraňujú projekty z európskych fondov, či práve tá komerčná sféra, ktorá je niekedy dotláčaná k riešeniu svojho okolia ako protislužbu mestu za svoju výstavbu. Je to však len čiastka toho, čo tvorí mestské priestory. Urbanizmus je architektúra vo väčšom merítku, ktorého ignorovaním potreby komplexného riešenia možno napáchať väčšie škody na prostredí mesta. Na toto globálne myslenie sa posledné desaťročia pozabudlo. Na západe je trendom ekologické myslenie, kvalitné prostredie s množstvom zelených a oddychových plôch, potrebnej vybavenosti a infraštruktúry, ktoré prebieha súčasne s výstavbou budov.

Ako vidíte Prešov po urbanistickej stránke? Čo je dobré, na čom sa dá stavať, aké sú naopak rezervy?

Rezervy sú v infraštruktúre (obchvaty), spojenie mesta a Sekčova. Dobré je celkové topografické zasadenie mesta v kotline, dostatok zelene, urbanizmus vychádzajúci zo šošovky námestia. Hrubý základ urbanizmu tu je z minulého režimu, na ňom sa dá stavať, ale potrebujeme sa dostať z makromierky do mierky menšej, ľudskej. Mestské zásahy, respektíve medzimestské zásahy sú takýmto pokusom reagovať na verejné priestory, dať im identitu.

V galérii v Caraffovej väznici chcete prezentovať architektonické návrhy. Čím môžu byť zaujímavé pre návštevníkov galérie?

Výstava je jedinečnou možnosťou vidieť práce predošlých ročníkov Mestských zásahov z Bratislavy, Prahy, Brna a Košíc. Pre tých, ktorí sa zapoja do projektu Medzimestské zásahy Košice Prešov 2012, je inšpiráciou, ako svoje nápady prezentovať, či inšpirovať sa samotnými dielami. Pre verejnosť je táto výstava možnosťou nahliadnuť do procesu architektonického navrhovania projekty vo svojich počiatočných fázach. Sú to práce, ktoré sú pochopiteľné svojou formou prezentácie (vizualizácie, obrázky) aj pre laickú verejnosť. Vzhliadnutie výstavy prinesie zamyslenie sa nad verejnými priestormi a jeho riešením aj v našom meste.

Vlado Šmihula
Prešovský Večerník, 2.10.2012

Použitá literatúra

Petranská, Darina: Architektonicko-historický pamiatkový výskum Caraffovej väznice v Prešove. Prešov 2007.
Kolektív autorov pod vedením Petra Švorca: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov 1997.
Rezik, Ján: Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky 1687, s doplňujúcou štúdiou Petra Kónyu Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd roku 1687, Košice 1996.
Urbanová, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1986.

Fotogaléria

  FlyAn- Debutová módna prehliadka Jany Tomko Ferenčíkovej .

Netradičná módna prehliadka sa uskutočnila pred Caraffovou väznicou 22.8.2017 pod názvom Motýlie vyznanie...ktorý vystihuje umeleckú dušu autorky ako aj jej pseudonym" FlyAn" .    

Autorka v 3 vstupoch predstavila svoje ručne maľované modely, ktoré doplnili hand made výrobky – kabelky , šperky , topánky apod. 

Návštevníci sa mohli kochať ručne maľovanými tunikami, dúhovými šatami, koženými taškami ladenými k originálnym topánkam a samozrejme šperky ktoré zvlášť  farieb  duchovné námety  a odkazy zo sv. písma zakomponované v  kvetoch či motýľoch.  V popredí je žena, ktorá je Božou princeznou a každý model dostáva svoj zmysel v nej. ....Pretože Boha spoznávame v Jeho stvoreniach.

Počas podujatia sa predstavili speváčky Klaudia Krivá, Janka Petríková a Damiána Jurašková.

 


  viac foto na tomto mieste

 

PRIEMET PLOCHY – Projectedarea

Výstava Priemet plochy, ktorá odkazuje na geometrické asociácie, reflektuje tvorbu štyroch výtvarníkov, ktorých spája prostredie Akadémie umení v Banskej Bystrici, akad. mal. Štefana Balázsaa jeho doktorandov, Katarínu BalúnovúMartina Kudlu a Natáliu Okolicsányiovú.

Umelci na výstave prezentujú práce z posledného obdobia, ktoré spadajú do základnej tematickej línie ich tvorby.

Kým diela akad. mal. Balázsa sú  bezprecedentne v polohe geometrickej abstrakcie, v prácach ostatných autoroch badať vo väčšej alebo menšej miere vnemy predmetného sveta.

Napriek elementárnej znakovosti, alebo práve vďaka nej, možno v Balázsovom diele čítať viacvrstvové odkazy a významy. Opakovanie kruhových foriem poukazuje na symboliku idealizovaných pôdorysov miest a ne-miest, labyrintov a v neposlednom rade na nemennú, harmonickú energiu vesmíru.

Témou mesta sa zaoberá aj Katarína Balúnová, ktorá ho vníma ako špecifický priestor vyplnený vrstvením minulosti. Na výstave možno vidieť okrem obrazov aj video a inštaláciu odkazujúcu k histórii tohto miesta ako väzenia. Video jednoduchosťou jazykových prostriedkov pojednáva o väzení nielen fyzickom, ale aj mentálnom, ktoré si sami v sebe často budujeme. 


Martin Kudla, mladý prešovský umelec, sa už dlhšie vo svojej tvorbe venuje téme vzťahu maľby a iných médií. V predstavenej sérii diel upustil od figuratívnosti v prospech znaku. Vnem vonkajšieho sveta syntetizuje, “digitalizuje“ do čiar, škvŕn a blokov. Analógový záznam je tak prenesený do dát, ktorý akoby tiekol v čase.

Natália Okolicsányiová ostáva plne verná figuratívnej, figurálnej maľbe. Jej práca je silne autobiografická, zameraná na sebaskúmanie a sebahľadanie sa,s prevahou viacvýznamových autoportrétov a zobrazovania najbližšieho okolia a priateľov. Intimita výjavov je podčiarknutá umiestnením do každodennosti domáceho prostredia bez zbytočného aranžovania.

Výstava má trvanie do 31.3.2017

01     02    04

05    03

 

 10.12.2015 – 15.1.2016 
INFINITY ( Nekonečno)
Svetelné objekty a inštalácie vytvorené študentmi Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením lektorky PhD. Laury Murguíe a Mgr. Lenky Balážovej, so spoluúčasťou ZUŠ Októbrová pod vedením Mgr. Ľuba Gumana. Diela boli vytvorené in situ Caraffovej väznice. Podujatie bolo súčasťou oslavy Roka svetla 2015.


viac foto na tomto mieste

 

Prezentácia knihy – Zazračni dzvonček
V decembri 2015 sa v priestoroch galérie uskutočnila aj prezentácia knihy Zazračni dzvonček. Kniha ,,Zazračni dzvonček“ obsahuje 5 nevšedných rozprávkových príbehov z Fintíc, ktoré zozbieral Jozef Kolarčík-Fintíc, etnograf, učiteľ, propagátor ľudovej kultúry.Vo fintických rozprávkach sa snúbi lokálne s univerzálnym, a, ako to už v rozprávkach býva, zázračné s praobyčajným. Fintické rozprávkové príbehy sú výnimočné svojou obsahovou i jazykovou autenticitou - sú napísané v šarištine a uchovávajú krehké a nevšedné  posolstvo, ktoré nadchne malých i veľkých čitateľov.
Editorka knihy Miroslava Gavurová, pracuje ako odborná asistentka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, knihu ilustrovala Mgr. Alena Daňková – učiteľka ZUŠ J. Poschla v Prešove.
Počas programu sa predstavili deti zo ZŠ s MŠ Fintice v dramatickom stvárnení rozprávky Chto mudri – ňeglupi z knihy Zazračni dzvonček.

viac foto na tomto mieste

 

Koledníci v Caraffovej väznici
21. 12. 2015 – tesne pred Vianocami nás v Caraffovej väznici navštívili malí aj väčší koledníci zo základnej školy na ulici Matica slovenská. Pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Lešigovej, PaeDr. Pekárovej a Mgr. Haasovej si pripravili pásmo kolied aj vinšov, ktorými príjemne zabavili návštevníkov našej galérie.


viac foto na tomto mieste

 

Versus 2015
Dňa 12.11.2015 o 17:00 sa v galerijných priestoroch Caraffovej väznice v Prešove uskutočnila vernisáž umeleckých výstupov z projektu Versus 2015. Hlavnou témou umeleckého workshopu bola krajina a jej metamorfózy. Výstava Versus 2015 ponúkla nahliadnutie do zákutí neznámej krajiny.
Svoje diela, ktoré vznikali na pracovnom stretnutí v Stebníckej Hute predstavili: Slavomír Capek, Patrik Čech, Tatiana Bachurová, Tomáš Telepák, Jaro Švestka a Emília Blašková. Žánrovo bude zastúpená fotografia, maľba, inštalácia.V rámci vernisáže sa predstavila prešovská skupina Potmehút. Projekt Versus s podnázvom „Folk elements in the modern art“, teda ľudové prvky v modernom umení, je dlhodobá aktivita z dielne Občianskeho združenia Rutenicart. Jeho cieľom je prehĺbiť konfrontačný priestor pre súčasných slovenských umelcov, viažuci sa na tradície a dedičstvo slovenského ľudového umenia. Výsledkom by teda malo byť spopularizovanie ľudového umenia v dobe, keď si už evidentné odkazy z minulosti, množstvo tradičných prvkov, ktoré sa v súčasnom umení nachádzajú, prestávame všímať a uvedomovať. Projekt chce znovuobjaviť zabudnuté bohatstvo tvorivej činnosti anonymných predkov a prostredníctvom umeleckej tvorby súčasných autorov ho šíriť ďalej tak v slovenských, ako aj medzinárodných súvislostiach. Kurátorom výstavy je Mgr. Jaro Ondo, PhD.
Výstava trvala do 4.12.2015.
Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.
Občianske združenie Rutenicart


viac foto na tomto mieste

 

1.októbra – 24. októbra 2014
Dni českej kultúry na Slovenku - Výstava fotografií v Galérii v Caraffovej väznici
Třebíč – mesto pamiatok UNESCO


Viac foto v fotogalérii...

 

11.9. – 28.9.2012
City Report

Reportážna výstava fotografií z piatich východoslovenských miest – Prešova, Levoče, Bardejova, Sabinova a Košíc. Výstava vznikla na základe workshopov v lete tohto roku. Na výstave sa prezentovala tvorba vyše 50 fotografov z východoslovenského regiónu. Organizátorom je EHMK Košice 2013 v rámci svojho projektu Pentapolitana.

 

24.7. – 8.9.2012

Výstava plagátov pod názvom Viete, čo teraz robí vaše dieťa? Tridsať plagátov vytvorili študenti stredných škôl úžitkového výtvarníctva z Bratislavy, Ružomberka a Košíc. Organizátorom výstavy bolo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality v Košiciach, ktoré patrí pod Ministerstvo vnútra SR.

Viac foto v fotogalérii...

 

18.6. – 24.6.2012

Výstava ekodiel – výtvarných prác z odpadu na 15. materských školách, ktoré sa zapojili do projektu Škôlka Ježka Separka. Projekt je zameraný na spopularizovanie triedenia odpadu. V roku 2011 získal národné ocenenie – Cena odpadového hospodárstva. Výstavu zorganizovala nadácia KOSIT.

Viac foto v fotogalérii...

 

2.6. – 8.9. 2012

Autorská výstava prešovských fotografov: Jano Štovka( portréty, reportážna a reklamná fotografia), Marcela a Stano Mihalíkovci (potréty), Tono Retter (krajinky). 

Fotografie z vernisáže 2.6.2012: Peter Kollár a Tono Retter

Viac foto v fotogalérii...

 

24.5.2012

Slávnostná prezentácia knihy Prešov v 20.rokoch 20.storočia. Historické sondy do turbulentného poprevratového obdobia napísal Peter Švorc s kolektívom autorov z Historickej spoločnosti kráľovského mesta Prešov.


Viac foto v fotogalérii...

 

Slávnostná kolaudácia budovy Caraffovej väznice po jej rekonštrukcii na galériu spojená s vernisážou výstavy Kocákove metamorfózy ( čínske maľby a grafiky akademického maliara Petra Kocáka).

Viac foto v fotogalérii...

 

 

 

Atuálny program

Sledujte aktuálny program na tomto mieste:

Kontakt

Galéria v Caraffovej väznici je dvojpodlažná budova, ktorá sa nachádza na križovatke ulíc Jarková a Floriánová v Prešove.
Výstavné priestory galérie sú na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Interiér galérie je na oboch podlažiach rozdelený na dva trakty.
   

Otváracie hodiny :

Utorok – piatok: 10:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 14:00

Organizované skupiny v dopoludňajších hodinách. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred.
Vstupné: 1.- € a 0,50 €

PhDr. Janette Langová
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Vladimír Šmihula

Kontakt: 051/ 7723741
Mobil – 0910 906 881
E-mail – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Viac z tejto kategórie: Kultúrny dom Solivar »

Kino Scala

scala01

Podujatia v kultúrnych zariadeniach

Akcie, podujatia a voľnočasové aktivity v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti Parku kultúry a oddychu

Kalendár podujatí

« December 2018 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24